சுகந்தி நாடார், AA,BA,BL,MS

Suganthi Nadar, AA,BA,BL,MS

பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்
Instructional Designer & Developer
இணைய தள வடிவமைப்பாளர்்
Web designer
அயலக தமிழாசிரியை
Certified Diaspora Tamil Teacher
ஓவியர்
Artist
வழக்கறிஞர்
Attorney

logo Email
10 Maybelle court
Mechanicsburg
PA 17050
Ph:717 728 3999
Ph:717 802 5881
Resumelinkedin facebook

கண்ணோட்டம் Portfolio at a glance

  • Pillayaar
  • Lotus
  • Collage
  • Scrath art
  • self
  • ScratchBoard
  •  Scartch  art

வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்க்கு
உள்ளத் தனைய துயர்வு.

திருவள்ளூவர்(595)

The lotus rises with the water and a man
as high as his will

Thiruvalluvar(595)