சுகந்தி நாடார், AA,BA,BL,MS

Suganthi Nadar, AA,BA,BL,MS

பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்
Instructional Designer & Developer
இணைய தள வடிவமைப்பாளர்்
Web designer
அயலக தமிழாசிரியை
Certified Diaspora Tamil Teacher
ஓவியர்
Artist
வழக்கறிஞர்
Attorney

logo Email Resume
10 Maybelle court
Mechanicsburg
PA 17050
Ph:717 728 3999
Ph:717 802 5881
Resumelinkedin facebook

சில புகைப்படங்கள்,Sample photographis

 • Pillayaar
 • Lotus
 • Collage
 • Scrath art
 • self
 • Epub
 • svg
 • ScratchBoard
 • Scartch art

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்'
வல்லரனு நாட்டிற்கு உறுப்பு

திருவள்ளூவர்(737)

Water of two kinds,hills withwell-placed streams
And a strong fortress makes the limbs of the land

Thiruvalluvar(737)