சுகந்தி நாடார், AA,BA,BL,MS

பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்
இணைய தள வடிவமைப்பாளர்்
அயலக தமிழாசிரியை
ஓவியர்
வழக்கறிஞர்

Suganthi Nadar, AA,BA,BL,MS

Instructional Designer & Developer
Web designer
Certified Diaspora Tamil Teacher
Artist
Attorney
10 Maybelle court,
Mechanicsburg,
PA 17050, USA.
171 772 83999,
717 802 5881.
suganthi1068@gmail.com

தொடர்பு Contact:

Please fill all the texts in the fields.

ஆக்க மதர்வினாய்ச் செல்லு மசைசிலா வூக்க முடையா னுழை

– திருவள்ளுவர்(594)

To a Man of unshaken vigour Wealth will ask and find its way.

– Thiruvalluvar(594)