சுகந்தி நாடார், AA,BA,BL,MS

பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்
இணைய தள வடிவமைப்பாளர்்
அயலக தமிழாசிரியை
ஓவியர்
வழக்கறிஞர்

Suganthi Nadar, AA,BA,BL,MS

Instructional Designer & Developer
Web designer
Certified Diaspora Tamil Teacher
Artist
Attorney
10 Maybelle court,
Mechanicsburg,
PA 17050, USA.
171 772 83999,
717 802 5881.
suganthi1068@gmail.com

 

வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்க்கு உள்ளத் தனைய துயர்வு.

– திருவள்ளூவர்(595)

The lotus rises with the water and a man as high as his will

– Thiruvalluvar(595)