சுகந்தி நாடார், AA,BA,BL,MS

பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்
இணைய தள வடிவமைப்பாளர்்
அயலக தமிழாசிரியை
ஓவியர்
வழக்கறிஞர்

Suganthi Nadar, AA,BA,BL,MS

Instructional Designer & Developer
Web designer
Certified Diaspora Tamil Teacher
Artist
Attorney
10 Maybelle court,
Mechanicsburg,
PA 17050, USA.
171 772 83999,
717 802 5881.
suganthi1068@gmail.com

 

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்' வல்லரனு நாட்டிற்கு உறுப்பு

– திருவள்ளூவர்(737)

Water of two kinds,hills withwell-placed streams And a strong fortress makes the limbs of the land

– Thiruvalluvar(737)